شعار سال
شنبه 02 تیر 1403

 وظایف اداره اعتبارات


-      صدور درخواست وجه الکترونیکی و ابلاغ  اعتبار با توجه به موافقتنامه های متبادله و در سقف تخصیص اعتبار از محل اعتبارات هزینه ای تملک و ردیف های عمومی

-      تامین اعتبار اسناد و قراردادهای قابل پرداخت در چارچوب قوانین و مقررات (ماده 52 قانون محاسبات
عمومی ) در سقف تخصیص اعتبارو نقدینگی

-      جمع آوری اسناد دیون و تهیه فرم های مربوطه به آنها جهت طرح درکمیسیون دیون بلامحل در موعد مقرر

-       کنترل فرم های اعتبارات برحسب برنامه ، فعالیت ، فصول و ریز فصول هزینه به همراه جزئیات آن جهت استفاده در زمان مبادله موافقتنامه ها

-      بررسی و کنترل موافقتنامه های سازمان و اعتبارات ابلاغی در راستای تطبیق هزینه ها

-      جمع آوری درخواست وجه حقوق استانها و تنظیم درخواست وجه یکپارچه الکترونیکی برای دریافت وجه آن از خزانه برابر قوانین و مقررات ضمن هماهنگی با اداره دیافت و پرداخت

-      کنترل اعتبارات تخصیص یافته ، میزان نقدینگی و اسناد آتی در چار چوب موافقتنامه ها

-      تهیه و تنظیم گزارشهای مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق ، دستگاههای نظارتی و رفع مغایرت از ابلاغهای اعتبارات با استانها و ارسال تائیدیه کلی ابلاغها به استانها در اعتبارات هزینه ای و تملک در پایان سال مالی

-      انجام سایر امور محوله از طرف ذیحساب  و مدیر کل امور مالی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب